دانلود نرم افزار شبیه سازی، مدلسازی و بهینه سازی فرایندهای شیمیایی ASPEN

دانلود نرم افزار Aspen نرم افزار شبیه سازی، مدلسازی و بهینه سازی فرایندهای شیمیایی

دانلود نرم افزار aspen pinch hysys tech energy analyzerمدلسازی و شبیه سازی فرایند، روشـی کـم هزینـه و مؤثـر بـرای شناخت دقیق فرایند و بهبود عملکرد آن و تحلیـل رفتـار دینامیـک سیستم قبل از بروز مسائل فرایندی می‌باشد. امـروزه اســتفاده از کــامپیوتر بــرای مــدلســازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مهندسی شیمی را تشکیل می‌دهد. مدلسازی به معنی توصیف ماهیت سیستم و انجام موازنه های جرم و انـرژی در قالـب معـادلات ریاضـی، نیازمنـد حـل همزمان تعداد زیادی معادله جبری و دیفرانسـیل و دسترسـی بـه تعداد زیادی ثوابت و ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی است. مقایسه قابلیت‌های هر یک از نرم افـزارهـای موجـود و انتخـاب میزان دقت شبیه سازی انجـام شـده و توانـایی آن در پـیش بینـی هرچه دقیق فرایند، تعیین کننده کاربرد آن در صنعت و تحقیقات علمی خواهد بود. با افزایش دقت مدلها و امکان استفاده از کـامپیوتر بـرای تحلیـل مدل‌های پیچیده‌تر و دقیـق تـر، شبیه سازی جلـوی بسـیاری از اشتباهات پرخرج در طراحی و ساخت واحدهای پیشـتاز را گرفتـه و خود به عنوان روشی جایگزین برای اینگونه واحدها، مطـرح گردیـده است. افزون بر آن، گنجاندن امکان طراحی دقیق تجهیـزات فراینـدی در نرم افزارهای شبیه ساز، گستره وسیعی از کـابردهـای نـرم افـزار در مهندسی فرایند را پیش روی آن قرار داده است. به این ترتیب امکان تحلیل اقتصای بسیار سریع و دقیـق فراینـد، بـدون اشـتباه و صـرف هزینه های گزاف فراهم می‌آید که این به نوبه خـود باعـث کـاهش هزینه های سرمایه گذاریه ای اولیه طرح خواهد شد. از کاربردهای بسیار متداول شبیه سازهـای رایانـه ای، بهینـه سـازی و بهبود فرایند از نظر کاهش میزان مصرف انرژی، افـزایش تولیـد، کـاهش میزان انتشار آلاینـده هـا، و کـاهش هزینـه تجهیـزات فراینـدی مـورد استفاده در طرح می باشد. هرچه نرم افزار مورد اسـتفاده دارای گسـتره وسیع تری از مدلهای فرایندی و مدلهای طراحـی تجهیـزات فراینـدی باشد، اطمینان به نتایج این بهینه سازی افزایش خواهد یافت.

نرم افزار Aspen Pinch aspenone aspen energy analyzer

توضیحات ماژول های موجود در نرم افزار:

AspenOne Products

process modeling (aspen plus)

The following options will be installed: Aspen Plus including options and extensions; Aspen Custom Modeler; Aspen Adsorption; Aspen Chromatography; Aspen Energy Analyzer; Aspen Utilities Planner; Aspen Properties; Aspen Batch Process Developer; Aspen Version Comparison Assistant and Aspen Operator Training. Aspen Plus requires Aspen Exchanger Design & Rating and Aspen Economic Evaluation

process modeling (aspen hysys)

The following options will be installed: Aspen HYSYS including options and extensions; Aspen OTS Framework; Aspen Energy Analyzer; Aspen Flare System Analyzer; Aspen Version Comparison Assistant and Aspen Operator Training. HYSYS requires Process Modeling (Aspen Plus); Aspen Exchanger Design & Rating; and Aspen Economic Evaluation

aspen exchanger design & rating

The following options will be installed: Aspen Exchanger Design & Rating tools, Aspen Properties, Aspen Simulation Workbook and Aspen Version Comparison Assistant

aspen economic evaluation

The following options will be installed: Aspen Process Economic Analyzer; Aspen Capital Cost Estimator; Aspen in-Plant Cost Estimator

aspen pims

PIMS, Aspen Report Writer, Aspen Olefins Regression Calculator

planning analysis tools

For users of Aspen PIMS – to be able to open Matrix Analyzer, Matrix Comparison Tool, XLR Viewer, PIMS™ Viewer, and Trancol Viewer files

aspen online (plant data)

The following licensable products are installed: Aspen OnLine – Server and Aspen OnLine – Client. The Plant Data feature in Aspen Plus and Aspen HYSYS is available only after Aspen OnLine is installed

aspen basic engineering

The following options will be installed: Aspen Basic Engineering End-User Tools and Aspen Basic Engineering Configuration Tools

server tools

The following options will be installed: Aspen Remote Simulation Service, APED databases and SQL Engine, Aspen Basic Engineering Server

بعضی ماژول های نرم افزار:

 • Process Modeling (Aspen Plus)
 • Process Modeling (Aspen HYSYS)
 • Aspen Exchanger Design & Rating
 • Aspen Economic Evaluation
 • Aspen Basic Engineering
 • Aspen Basic Engineering End-User Tools
 • Aspen Basic Engineering Configuration Tools
 • Server Products and Tools
 • Aspen Basic Engineering Server
 • Aspen Custom Modeler
 • Aspen Adsorption
 • Aspen Chromatography
 • Aspen Energy Analyzer
 • Aspen Utilities Planner
 • Aspen Properties
 • Aspen Batch Process Developer
 • Aspen Version Comparison Assistant and Aspen Operator Training
 • Aspen Plus requires Aspen Exchanger Design & Rating
 • Aspen Economic Evaluation
 •  Aspen OTS Framework
 • Aspen Energy Analyzer
 • Aspen Flare System Analyzer
 • Aspen Version Comparison Assistant and Aspen Operator Training
 • HYSYS requires Process Modeling (Aspen Plus)
 • Aspen Exchanger Design & Rating
 • and Aspen Economic Evaluation
 • ABE Local Server

آموزش نرم افزار Aspen Pinch

آشنایی با نرم افزار ASPEN

تاریخچه شکل گیری نرم افزار ASPEN به سالها قبل، زمانی که تعدادی از دانشگاههای معتبر آمریکا شـروع بـه تعریـف یـک سـری پایـان نامـه هـای هـدفدار در زمینـه طراحـی تجهیـزات فراینـدی نمودند، باز می‌گردد.

این کار گسترده ی علمی، به تولیـد کامـل تـرین، گسترده‌ ترین و قوی ترین نرم افزار شبیه سازی ، طراحـی و تحلیـل فراینـد و طراحـی تجهیزات فرایندی انجامید. اکثر نرم افزارهای موجود ماننـد ChemCAD، RROII، HYSYS و DESIGN II بــا وجــود دارا بــودن محاســن و معایــب نســبی در شبیه سازی دینامیک فرایندها، برج‌ها، محلول‌های آمـین و … دارای یک محدودیت عمده می‌باشند. این محدودیت ناشی از کار تخصصی آن ها و تمرکز آن ها بر روی بخـش خـاص از فراینـدهـای شـیمیایی است. برای نمونه اکثر آنها به طـور همزمـان قـادر بـه شبیه سازی فراینــدهــای نفتــی، الکترولیتــی و پلیمــری نمی‌باشند.

بــرخلاف نرم افزارهـای فـوق، نـرم افـزار ASPEN دارای قابلیـت شبیه سازی همزمان انواع فرایندهای شیمیایی می‌باشد) به نظر می‌رسد با ادغـام HYSYS در ASPEN مجموعه نرم افزارهـای ASPEN در قالـب مجموعـه ASPEN Engineering Suit ارائه می‌گردد. ایـن مجموعـه شامل ده ها بسته مستقل نرم افزاری می‌باشد که هرکدام برای کـار خاصی استفاده می‌شود.

نرم افزار ASPEN PLUS

بسته ASPEN PLUS یکی از مهـمتـرین اعضای این مجموعه بوده و به عنوان پایه بقیه بسته‌های ASPEN استفاده می‌شود. ایـن بسـته نرم افزاری امکـان شبیه سازی و مدلسازی فرایندهای شیمیایی را در حالت پایا فراهم می‌آورد. نرم افزار ASPEN PLUS امکان به کارگیری بقیـه نرم افزارهـای مجموعه ASPEN را در داخل خود فـراهم آورده اسـت. بـه طـور مثال میتوان از ASPEN Split برای شبیه سازی دقیق فرایند تقطیر اسـتفاده کـرده و طراحـی کامـل شـده را بـا RADFRAC داخـل ASPEN PLUS جایگزین نمـود.

ASPEN PLUS

نرم افزار ASPEN امکـان شبیه سازی واحـدهـای پیشرفته پالایشگاهی نظیر مدلهای توسعه یافته برای راکتورهـای FCC و ریفرمینــگ کاتالیســتی را نیــز دارا می‌باشد. در زمینــهی پلیمرها، ASPEN دارای امکـان مـدلسـازی واحـدهـای عملیـاتی و سیستمهای CO-Polymer می باشد. برنامه ICARUS امکان ارزیابی اقتصادی انواع فرایندها و تجهیـزات فرایندی را فـراهم می‌آورد.

نرم افزار ASPEN در نسخه های مختلف به بازار عرضه گردیده است. نسخه ۱۱.۱ این نرم افزار یکی از نسخ سبک و پایـدار ایـن نـرم افـزار می‌باشد. از نسخه ۱۱.۱ به بعد این مجموعه با نـام AspenONE بـه بازار ارائه شد. از این نسخه به بعد، نرم افـزارهـای HYSYS و HTFS نیز در قالب ASPEN ارائه شدند. به این ترتیب در هنگام نصب پکیج نرم افزار، تمامی نرم افزارها به صورت یکسان نصب می‌شوند.

ASPEN

 • نرم افزار جامع انتگراسیون فرایندها Pinch
 • مدلسازی دقیق فرایندهای جذب در حالت دینامیک ASPEN ADSIM
 • طراحی حرارتی و ارزیابی تجهیرات بازیافت انرژی و کولرهای هوایی Aerotran
 • شبیه سازی دقیق فرایندهای کروماتوگرافی در حالت دینامیک Chromatograph
 • توسعه و ایجاد مدلهای دلخواه ASPEN Custom Modeler
 • شبیه سازی فرایندها در حالت دینامیک Dynamics
 • طراحی حرارتی و آنالیز مبدلهای پوسته و لوله Hetran
 • برآورد اقتصادی و ارزیابی اقتصادی طرحها Icarus
 • امکان استفاده از بانکهای داده نرم افزار OLI برای طراحی
 • فرایندهای بر پایه محیط های آبی الکترولیتی OLI
 • مدل‌های پیش ساخته فرایندهای رایج PEP
 • مدلسازی و شبیه سازی فرایندها در حالت پایا Plus
 • انجام محاسبات و ارزیابی خواص فیزیکی PROPERIES
 • طراحی و تحلیل برجهای تقطیر Split
 • طراحی مکانیکی مبدلهای پوسته لوله و مخازن تحت فشار Teams
 • شبیه سازی دینامیکی خطوط لوله دو فازی نفت و گاز Traflow
 • نرم افزار مدلسازی Utilities
 • شبیه سازی فرایندهای ناپیوسته Batch Plus
 • مهندسی فرایند یکپارچه Zyqad
 • ارزیابی فرایند تجاری BPE

قیمت فوق العاده دانشجویی

توجه:

به نرم افزارهای دانلودی از سایت های مختلف که با قیمت کم یا رایگان گذاشتند، اعتماد نکنید. نسخه دمو هستند و بعد از اتمام کار و موقع ران گرفتن خطا می دهند و تمام وقتی که صرف شبیه سازی یا کار با نرم افزار کردید تلف می شود. این نرم افزاری که بنده برای فروش گذاشتم دقیقا همان نرم افزار اصلی است که خود شرکت اسپن آن را عرضه می کند.

خرید، پشتیبانی و مشاوره خرید: 09214217147

در صورت خاموش بودن خط به آی دی تلگرام @shopazmoon پیام دهید پاسخگو هستم.

برای دانلود فیلم آموزشی زبان فارسی نرم افزار می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

نرم افزار کامل و فول ماژول می باشد.

توجه: تمامی ورژن های نرم افزار موجود می باشد. بنا به درخواست شما برایتان ارسال می گردد.

دانلود فیلم آموزشی نرم افزار aspen به زبان فارسی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

 1. tania :
  28 ژوئن 2019

  ممنون
  اولش گفتم لابد اینم نرم افزار کرک شدست و به درستی اجرا نمیشه.
  ولی کامل بود و پروژه ام رو باهاش انجام دادم.
  تشکر از وبسایت خوبتون

  • مدیر سایت :
   28 ژوئن 2019

   خواهش میکنم
   موفق و موید باشید

0