آموزش ترموفلو – نرم افزار thermoflow

آموزش ترموفلو :

میخواهیم در مبحث آموزش ترموفلو به طور خلاصه به برخی موارد بپردازیم. آموزش ترموفلو کامل را میتوانید از طریق لینک های انتهای همین صفحه دنبال کنید.

Gt pro :

شبيه سازي واحد هاي گازي و بر پايه گاز(سيكل تركيبي ، توليد همزمان ، آب شيرين كن و …)در شرايط طراحي (design condition).

GT MASTER :

شبيه سازي واحد هاي گازي و بر پايه گاز (سيكل تركيبي ، توليد همزمان ، آب شيرين كن و …)در شرايط خارج از طراحي (off design condition).

ST PRO :

شبيه سازي واحدهاي بخار (نيروگاه حرارتي ) در شرايط طراحي (design condition).

ST MASTER :

شبيه سازي واحدهاي بخار (نيروگاه حرارتي ) در شرايط خارج از طراحي (design condition).

Re master :

براي شبيه سازي واحدهاي بازتواني.

GT TEMPLAT :

افزودن توربين گاز به كتابخانه نرم افزار.

QT PRO :

جداول ترموديناميكي.

THERMO FLEX :

براي شبيه سازي هر واحدي در هر گونه شرايطي.

THERMOFLOW MACRO :

تأثير شرايط مختلف بر يك نيروگاه ( بررسي اثر يك پارامتر بر يك نيروگاه ).

PDE: PLANT DESIGN EXPERT

با چند سوال كلي يك نيروگاه براي مديران پيشنهاد مي دهد.

PEACE: Plant Enginiering And Construction Estimate

اين قسمت محاسبات مهندسي و اقتصادي براي ساخت نيروگاه مثل زمان برگشت سرمايه ،حجم بتن ريزي ،جنس مواد و … انجام مي دهد.

GT PRO :
1- Start design

دانلود ترموفلو

New design

در اين منو نوع تنظيمات و طراحي سيستم مشخص مي گردد. در گزينه اول سوالات و تنظيماتي كه كاربر انجام مي دهد بر اساس طراحي بصري و قابل لمس است. در گزينه دوم متد كلاسيك طراحي انجام مي شود. گزينه سوم همان ماژول pde است كه جداگانه وجود دارد و گزينه آخر نيز به صورت استاندارد پارامترهاي مختلف را در نظر مي گيرد. گزينه پيش فرض (1)را در نظر مي گيريم.

Approximate plant output

توان تخميني واحد را مشخص مي نمايد.

Cost/ efficiency balance

اين گزينه پيشنهاد مي دهد كه طراحي براساس مينيمم هزينه باشد يا ماكزيمم راندمان !.

Primary gas turbine fuel

نوع سوخت را مشخص مي نمايد . در صورت انتخاب گزينه user defined مي توان سوخت را از كتابخانه نرم افزار انتخاب نمود يا به صورت خاص براي نرم افزار تعريف نماييم كه دراين حالت سوخت به صورت يك فايل udf ذخيره مي شود وقابل استفاده درسيستم هاي ديگر نيز خواهد بود.

General plant configuration

نوع كلي سيستم نيروگاه را مشخص مي نمايد . براي سيستم هاي داراي واحد گازي سازي بايد تيك include gasification زده شود . براي پروژه هاي توليد همزمان آب شيرين نيز نوع آب شيرين كن دراين قسمت بايد انتخاب شود.

Methodology

اين قسمت سه گزينه دارد:

گاهي اوقات به عنوان مثال با استفاده از مقادير داده شده براي افت ها محاسبات انجام شده و سايز لوله محاسبه شده. ممكن است اندازه محاسبه شده به صورت استاندارد در بازارموجود نباشد. درنتيجه بايستي اولين سايز استاندارد بالاتر در نظرگرفته شود و مجدد افت ها محاسبه شود. در گزينه اول نرم افزار فرضيات ترموديناميكي شما را بر مقادير مهندسي ارجحيت مي دهد و اندازه ها را به اندازه استاندارد تغيير نمي دهد.

در گزينه دوم نرم افزار در gt pro اين مقادير را مهندسي نميكند ولي هنگام بردن سيستم به ماژول GTMASTER اين مقادير اصلاح مي گردنند. در گزينه سوم نيز نرم افزار هميشه داده هاو نتايج را با مقادير مهندسي اصلاح و تنظيم مي نمايد . پس براي انجام پروژه بهتر است از گزينه سوم استفاده شود تا اندازه ها استاندارد و مهندسي باشند تا با عمل مطابق باشد.نقاط تفاوت اين متدها در قسمت help نرم افزار داده شده است.

دانلود ترموفلو

2- START DESIGN:

دانلود ترموفلو

Lowest pressuer evaporator:

پس از انتخاب تعداد فشارهاي موجود در hrsg در اين قسمت مكان اتصال كم فشار ترين بخار توليدي بويلر و بعضا پورت IP مشخص مي گردد. همواره تعداد فشارهاي hrsg يكي از توربین بيشتر است دليل آن نيز وجود deaerator در hrsg است .

Cycle type options :

بايد نوع استفاده فشار IP مشخص گردد. درپروژه هايي كه اين بخار براي پروسس استفاده مي گردد بايستي گزينه دوم فعال شود.

Change cycle type using classic method :

با انتخاب اين گزينه نرم افزار با استفاده از متد كلاسيك براي طراحي داده هاي لازم را از شما مي گيرد . توصيه مي شود از اين شكل طراحي به دليل مشكل تر بودن استفاده نشود.

ادامه آموزش ترموفلو:

3- Plant criteria

دانلود thermoflow

1-3 site

دراين قسمت بايستي كليه اطلاعات خواسته شده از شرايط محيطي ، دما ي آب خنك كاري سيكل و نيز اطلاعات بخار لازم براي پروسس و نيز شرايط آب برگشتي آن وارد گردد.

Cooling system type :

نوع سيستم خنك كاري را مشخص مي كند . نوع رايج سيستم هلر در ايران (natural draft) دراين گزينه ها وجود ندارد .

Distric heating system type :

براي گرمايش شهري با استفاده از آب سيكل با متدهاي معرفي شده استفاده مي شود . جزييات اين سيستم ها در با انتخاب آن و فشار دكمه F1 در help نرم افزار مشاهده نماييد.

  • Show ASHRAE climate data اطلاعات آب و هوايي شهرهاي مختلف آمريكا را در بردارد و با انتخاب شهر ديگر نيازي به واردكردن دستي اطلاعات خواسته شده نيست.
2-3 calculation options

دانلود thermoflow

با انتخاب گزينه user defined مي توان تنظيمات را تغيير داد. ضرورتي براي تغيير اين پارامترها در اين مرحله نيست چراكه در تنظيمات مربوط به بخش هاي مختلف نيز اين گزينه ها وجود دارند و درصورت تمايل مي توان در آن جا از حالت اتوماتيك خارج شد و تنظيمات را انجام داد.

  • Duct burner :اين گزينه براي مواقعي كه گاز خروجي توربين توانايي تأمين بخار لازم در hrsgرا ندارد duct burnerرا اتوماتيك وارد مدار مي كند .اگر تيك آن زده نباشد در صورت اتفاق اين مشكل نرم افزار با پيغام خطا از برنامه خارج مي شود.
  • Stack temperature :اين گزينه با مينيمم مقدار پينچ در hrsg را طوري تنظيم مي كند كه دماي گاز خروجي در stack از مقدار مجاز پايين تر نيايد.در صورت تيك نزدن ممكن است دماي گاز خروجي به زير نقطه اشباع اسيد و يا حتي آب برسد.
  • Steam turbine efficiency estimate: محاسبات مربوط به راندمان توربين بخار را مي توان بر اساس دو متد ارائه شده انجام داد، در ورژن هاي جديد نرم افزار متد سال 2011 نيز اضافه گرديده است .انتخاب اين متدها حساسيت چنداني ندارد.
  • Input checks $ overrides : انتخاب اين گزينه باعث ميشود تا نرم افزار توجهي به محدوديت هاي سازنده نداشته باشد به عنوان مثال در سيستم مه پاش اگر تيك زده نباشد سيستم تنها تاحدمجازي كه سازنده توربين گاز گفته آب مي پاشد.
  • Reheat cycle specification :در نسخه هاي قبلي، نرم افزار براساس راندمان توربين hp محل و ميزان بازگرمايش را انتخاب مي كرد . در اين نسخه با انتخاب اين گزينه مي توان محل بازگرمايش و دماي خروجي از hrsgرا تعيين نمود.
3-3- main steam piping losses

دانلود ترموفلو

Heat balance uses assumed pipe pressure losses below :انتخاب اين گزينه شما افت فشار هر قسمت را براي نرم افزار مشخص مي كنيد و نرم افزار محاسبات مهندسي و سايزينگ آنرا انجام مي دهد.

Heat balance uses hardware-based pressure drops from PEACE pipe results: در اين حالت شما به عنوان يك حدس اوليه اندازه پايپينگ را مي دهيد و نرم افزار محاسبات را انجام مي دهد و مجدد اندازه ها را بازبيني مي كند.

گزينه هاي 1-7 ميزان افت ها در هر قسمت را از شما خواسته كه بايد وارد شوند، در صورت ندانستن مقادير اندازه هاي نرم افزار مي تواند تقريب خوبي باشد.با كليك در محل وارد كردن مقادير مي توان شماتيك محل افت خواسته شده را ديد.

گزينه هاي 8-14 ميزان انتالپي برخي نقاط سيكل كه بايستي وارد گردند. مقادير آنتالپي ها با دانستن دما و فشار هر نقطه را مي توان بدست آورد.

3-4- Miscellaneous Assumptions

آموزش ترموفلو

در اين قسمت مصارف نيروگاه بايستي وارد شود. در حالت user defined بايستي ميزان كليه مصارف توسط كاربر به نرم افزار داده شود ولي در حالت دوم نرم افزار با استفاده از اطلاعات موجود در كتابخانه خود ميزان رايج مصرف داخلي براي نيروگاه هايي با اندازه نيروگاه در حال طراحي را براي اين طراحي در نظر مي گيرد.

ليست مصارف كمكي كه نرم افزار در نطر مي گيرد در help آن موجود است . ميزان اين مصارف را نيز مي توان بر حسب نياز در ضرايبي ضرب كرد (گزينه هاي 4و5) تا سيستم هاي كمكي كوچكتر يا بزرگتر سايز شوند.

3-5- Regional costs

آموزش ترموفلو

در اين قسمت قيمت تجهيزات و مزد كار بايستي با ضريبي نسبت به نقاط مختلف جهان اصلاح شود. اين ضرايب براي specialized equipment (مانند توربين گاز ،توربين بخاروژنراتور) other equipment(مانند پايپينگ هاو پمپ هاو…) commodity (براي تجهيزات خاص كه بايستي از كشور هاي ديگر وارد شوند)و labor (حقوق و دستمزد ) در نظر گرفته مي شوند. در صورت تمايل در قسمت detailed مي توان ضريب تجهيزات را تك به تك وارد كرد.

3-6- Site characteristics

آموزش thermoflow

ميزان طول لوله هاي خواسته شده در اين قسمت براي محاسبه افت و هزينه سرمايه گذاري مي باشد.

اين لوله ها طولاني ترين لوله ها در نيروگاه اند . گزينه اول لوله بخار از بويلر تا توربين هال دومي لوله هاي اتصال به برج هاي خنك كن و سومي لوله هاي تامين آب مي باشند.

حجم مخزن تأمين آب براي بويلر نيز بايستي بر حسب ساعت كاركرد بويلر وارد شود.آب ورودي در به نيروگاه ها بايستي در صورت نياز تصفيه شود . انتخاب سيستم تصفيه آب و نيز خاك محل پروژه براي محاسبات سرمايه گذاري بايستي انجام شود.

ادامه آموزش ترموفلو :

3-7- Buildings

آموزش ترموفلو thermoflow

به منظور محاسبه فضاي ساختماني مورد نياز براي پروژه بايستي در چهار گزينه موجود بر حسب نياز تيك زده شود . در ايران توربين گاز،بخار و تصفيه خانه indoors هستند و hrsg در فضاي آزاد نصب مي گردد.

4- Gt selection :

ترموفلو

در اين مرحله بايستي نوع توربين گاز لازم براي پروژه بايستي از كتابخانه نرم افزار انتخاب گردد . دقت شود كه فركانس توربين به درستي انتخاب شده باشد. كتابخانه نرم افزار تعداد بسياري از توربين هاي رايج دنيا را درخود جاي داده است ، با انتخاب هر توربين نمودارهاي كاري ، فلسفه كنترل ها، شرايط خارج از طراحي و … به نرم افزار معرفي مي شود.

تعداد توربين گاز در يك واحد نيروگاه بايد وارد گردد ، به عنوان مثال در يك نيروگاه با دو توربين ، دو hrsg و يك توربين بخار تعداد توربين گازي را 2 قرار مي دهيم.

Gt input

اين قسمت در دموي مورد استفاده قرار نداشت . انتخاب كمپرسور سوخت ،تزريق آب و بخار ، تنظيم مقدار افت مجاز فيلتر ها، سرمايش و گرمايش در ورودي كمپرسور در اين قسمت تنظيم مي شود.

4-1- Gas turbine main inputs

فیلم آموزش ترموفلو

در زير قسمت fuel selection، گزينه include fuel compersor قرار دارد كه با زدن تيك مربوط به آن در پروژه هايي كه نياز به كمپرسور سوخت داريم مي توان تنظيمات مربوط به آن را انجام داد. ولي معمولا نياز نمي باشد.

پاشش بخار و آب را با زدن تيك مربوط به هريك مي توان تنظيم نمود.

افت مربوط به فيلترها در ورودي توربين ونيز افت هاي خروجي توربين رانيز در اينجا وارد مي كنيم .معمول اين مقادير كمتر از 10 ميلي بار مي باشد. اين مقادير توسط سازنده توربين گاز داده ميشود.

4-2- Inlet heating and cooling

پی دی اف آموزشی ترموفلو

در اين قسمت آموزش ترموفلو مباحث مربوط به سرمايش و گرمايش هواي ورودي به توربين گاز و تنظيمات مربوط به آن قرار دارد . انواع سيستم هاي سرمايش و تنظيمات مربوط به آن را در اينجا مي بينيد.

5- HRSG Inlet

آموزش ترموفلو

شرايط ورودي به hrsg در اين شيد وارد مي گردد. مقدار دما ودبي را ميتوان از كاتالوگ توربين بدست آورد. درصد اجزاي گاز خروجي نيز به تفكيك بايستي وارد شود.

دانلود ترموفلو و آموزش ترموفلو :

برای دانلود پی دی اف آموزشی(قیمت ارزان تر) و فیلم آموزشی( زبان فارسی) نرم افزار و دانلود خود نرم افزار میتوانید به لینک های زیر مراجعه کنید.

نرم افزار کامل و فول ماژول می باشد. و برای چند نیروگاه، یک دانشگاه، تعداد زیادی شرکت و بسیاری مهندس و دانشجو نصب شده و بر خلاف نرم افزارهای موجود در بازار حالت دمو ندارد و فول می باشد.

دانلود نرم افزار ترموفلو 19

دانلود thermoflow ترموفلو ورژن ۲۱

دانلود پی دی اف آموزش ترموفلو به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزشی نرم افزار ترموفلو به زبان فارسی

برای خرید، پشتیبانی و مشاوره خرید تماس بگیرید: 09214217147

در صورت خاموش بودن خط به آی دی تلگرام @shopazmoon پیام دهید پاسخگو هستم.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0