آموزش ترموفلو – نرم افزار thermoflow

آموزش ترموفلو :

میخواهیم در مبحث آموزش ترموفلو به طور خلاصه به برخی موارد بپردازیم. آموزش ترموفلو کامل را میتوانید از طریق لینک های انتهای همین صفحه دنبال کنید.

Gt pro :

شبیه سازی واحد های گازی و بر پایه گاز(سیکل ترکیبی ، تولید همزمان ، آب شیرین کن و …)در شرایط طراحی (design condition).

GT MASTER :

شبیه سازی واحد های گازی و بر پایه گاز (سیکل ترکیبی ، تولید همزمان ، آب شیرین کن و …)در شرایط خارج از طراحی (off design condition).

ST PRO :

شبیه سازی واحدهای بخار (نیروگاه حرارتی ) در شرایط طراحی (design condition).

ST MASTER :

شبیه سازی واحدهای بخار (نیروگاه حرارتی ) در شرایط خارج از طراحی (design condition).

Re master :

برای شبیه سازی واحدهای بازتوانی.

GT TEMPLAT :

افزودن توربین گاز به کتابخانه نرم افزار.

QT PRO :

جداول ترمودینامیکی.

THERMO FLEX :

برای شبیه سازی هر واحدی در هر گونه شرایطی.

THERMOFLOW MACRO :

تأثیر شرایط مختلف بر یک نیروگاه ( بررسی اثر یک پارامتر بر یک نیروگاه ).

PDE: PLANT DESIGN EXPERT

با چند سوال کلی یک نیروگاه برای مدیران پیشنهاد می دهد.

PEACE: Plant Enginiering And Construction Estimate

این قسمت محاسبات مهندسی و اقتصادی برای ساخت نیروگاه مثل زمان برگشت سرمایه ،حجم بتن ریزی ،جنس مواد و … انجام می دهد.

GT PRO :
۱- Start design
دانلود ترموفلو

دانلود ترموفلو

New design

در این منو نوع تنظیمات و طراحی سیستم مشخص می گردد. در گزینه اول سوالات و تنظیماتی که کاربر انجام می دهد بر اساس طراحی بصری و قابل لمس است. در گزینه دوم متد کلاسیک طراحی انجام می شود. گزینه سوم همان ماژول pde است که جداگانه وجود دارد و گزینه آخر نیز به صورت استاندارد پارامترهای مختلف را در نظر می گیرد. گزینه پیش فرض (۱)را در نظر می گیریم.

Approximate plant output

توان تخمینی واحد را مشخص می نماید.

Cost/ efficiency balance

این گزینه پیشنهاد می دهد که طراحی براساس مینیمم هزینه باشد یا ماکزیمم راندمان !.

Primary gas turbine fuel

نوع سوخت را مشخص می نماید . در صورت انتخاب گزینه user defined می توان سوخت را از کتابخانه نرم افزار انتخاب نمود یا به صورت خاص برای نرم افزار تعریف نماییم که دراین حالت سوخت به صورت یک فایل udf ذخیره می شود وقابل استفاده درسیستم های دیگر نیز خواهد بود.

General plant configuration

نوع کلی سیستم نیروگاه را مشخص می نماید . برای سیستم های دارای واحد گازی سازی باید تیک include gasification زده شود . برای پروژه های تولید همزمان آب شیرین نیز نوع آب شیرین کن دراین قسمت باید انتخاب شود.

Methodology

این قسمت سه گزینه دارد:

گاهی اوقات به عنوان مثال با استفاده از مقادیر داده شده برای افت ها محاسبات انجام شده و سایز لوله محاسبه شده. ممکن است اندازه محاسبه شده به صورت استاندارد در بازارموجود نباشد. درنتیجه بایستی اولین سایز استاندارد بالاتر در نظرگرفته شود و مجدد افت ها محاسبه شود. در گزینه اول نرم افزار فرضیات ترمودینامیکی شما را بر مقادیر مهندسی ارجحیت می دهد و اندازه ها را به اندازه استاندارد تغییر نمی دهد.

در گزینه دوم نرم افزار در gt pro این مقادیر را مهندسی نمیکند ولی هنگام بردن سیستم به ماژول GTMASTER این مقادیر اصلاح می گردنند. در گزینه سوم نیز نرم افزار همیشه داده هاو نتایج را با مقادیر مهندسی اصلاح و تنظیم می نماید . پس برای انجام پروژه بهتر است از گزینه سوم استفاده شود تا اندازه ها استاندارد و مهندسی باشند تا با عمل مطابق باشد.نقاط تفاوت این متدها در قسمت help نرم افزار داده شده است.

دانلود ترموفلو

۲- START DESIGN:

دانلود ترموفلو

Lowest pressuer evaporator:

پس از انتخاب تعداد فشارهای موجود در hrsg در این قسمت مکان اتصال کم فشار ترین بخار تولیدی بویلر و بعضا پورت IP مشخص می گردد. همواره تعداد فشارهای hrsg یکی از توربین بیشتر است دلیل آن نیز وجود deaerator در hrsg است .

Cycle type options :

باید نوع استفاده فشار IP مشخص گردد. درپروژه هایی که این بخار برای پروسس استفاده می گردد بایستی گزینه دوم فعال شود.

Change cycle type using classic method :

با انتخاب این گزینه نرم افزار با استفاده از متد کلاسیک برای طراحی داده های لازم را از شما می گیرد . توصیه می شود از این شکل طراحی به دلیل مشکل تر بودن استفاده نشود.

۳- Plant criteria

دانلود thermoflow

۱-۳ site

دراین قسمت بایستی کلیه اطلاعات خواسته شده از شرایط محیطی ، دما ی آب خنک کاری سیکل و نیز اطلاعات بخار لازم برای پروسس و نیز شرایط آب برگشتی آن وارد گردد.

Cooling system type :

نوع سیستم خنک کاری را مشخص می کند . نوع رایج سیستم هلر در ایران (natural draft) دراین گزینه ها وجود ندارد .

Distric heating system type :

برای گرمایش شهری با استفاده از آب سیکل با متدهای معرفی شده استفاده می شود . جزییات این سیستم ها در با انتخاب آن و فشار دکمه F1 در help نرم افزار مشاهده نمایید.

  • Show ASHRAE climate data اطلاعات آب و هوایی شهرهای مختلف آمریکا را در بردارد و با انتخاب شهر دیگر نیازی به واردکردن دستی اطلاعات خواسته شده نیست.
۲-۳ calculation options

دانلود thermoflow

با انتخاب گزینه user defined می توان تنظیمات را تغییر داد. ضرورتی برای تغییر این پارامترها در این مرحله نیست چراکه در تنظیمات مربوط به بخش های مختلف نیز این گزینه ها وجود دارند و درصورت تمایل می توان در آن جا از حالت اتوماتیک خارج شد و تنظیمات را انجام داد.

  • Duct burner :این گزینه برای مواقعی که گاز خروجی توربین توانایی تأمین بخار لازم در hrsgرا ندارد duct burnerرا اتوماتیک وارد مدار می کند .اگر تیک آن زده نباشد در صورت اتفاق این مشکل نرم افزار با پیغام خطا از برنامه خارج می شود.
  • Stack temperature :این گزینه با مینیمم مقدار پینچ در hrsg را طوری تنظیم می کند که دمای گاز خروجی در stack از مقدار مجاز پایین تر نیاید.در صورت تیک نزدن ممکن است دمای گاز خروجی به زیر نقطه اشباع اسید و یا حتی آب برسد.
  • Steam turbine efficiency estimate: محاسبات مربوط به راندمان توربین بخار را می توان بر اساس دو متد ارائه شده انجام داد، در ورژن های جدید نرم افزار متد سال ۲۰۱۱ نیز اضافه گردیده است .انتخاب این متدها حساسیت چندانی ندارد.
  • Input checks $ overrides : انتخاب این گزینه باعث میشود تا نرم افزار توجهی به محدودیت های سازنده نداشته باشد به عنوان مثال در سیستم مه پاش اگر تیک زده نباشد سیستم تنها تاحدمجازی که سازنده توربین گاز گفته آب می پاشد.
  • Reheat cycle specification :در نسخه های قبلی، نرم افزار براساس راندمان توربین hp محل و میزان بازگرمایش را انتخاب می کرد . در این نسخه با انتخاب این گزینه می توان محل بازگرمایش و دمای خروجی از hrsgرا تعیین نمود.
۳-۳main steam piping losses

دانلود ترموفلو

Heat balance uses assumed pipe pressure losses below :انتخاب این گزینه شما افت فشار هر قسمت را برای نرم افزار مشخص می کنید و نرم افزار محاسبات مهندسی و سایزینگ آنرا انجام می دهد.

Heat balance uses hardware-based pressure drops from PEACE pipe results: در این حالت شما به عنوان یک حدس اولیه اندازه پایپینگ را می دهید و نرم افزار محاسبات را انجام می دهد و مجدد اندازه ها را بازبینی می کند.

گزینه های ۱-۷ میزان افت ها در هر قسمت را از شما خواسته که باید وارد شوند، در صورت ندانستن مقادیر اندازه های نرم افزار می تواند تقریب خوبی باشد.با کلیک در محل وارد کردن مقادیر می توان شماتیک محل افت خواسته شده را دید.

گزینه های ۸-۱۴ میزان انتالپی برخی نقاط سیکل که بایستی وارد گردند. مقادیر آنتالپی ها با دانستن دما و فشار هر نقطه را می توان بدست آورد.

Miscellaneous Assumptions4-3:

آموزش ترموفلو

در این قسمت مصارف نیروگاه بایستی وارد شود. در حالت user defined بایستی میزان کلیه مصارف توسط کاربر به نرم افزار داده شود ولی در حالت دوم نرم افزار با استفاده از اطلاعات موجود در کتابخانه خود میزان رایج مصرف داخلی برای نیروگاه هایی با اندازه نیروگاه در حال طراحی را برای این طراحی در نظر می گیرد.

لیست مصارف کمکی که نرم افزار در نطر می گیرد در help آن موجود است . میزان این مصارف را نیز می توان بر حسب نیاز در ضرایبی ضرب کرد (گزینه های ۴و۵) تا سیستم های کمکی کوچکتر یا بزرگتر سایز شوند.

Regional costs5-3:

آموزش ترموفلو

در این قسمت قیمت تجهیزات و مزد کار بایستی با ضریبی نسبت به نقاط مختلف جهان اصلاح شود. این ضرایب برای specialized equipment (مانند توربین گاز ،توربین بخاروژنراتور) other equipment(مانند پایپینگ هاو پمپ هاو…) commodity (برای تجهیزات خاص که بایستی از کشور های دیگر وارد شوند)و labor (حقوق و دستمزد ) در نظر گرفته می شوند. در صورت تمایل در قسمت detailed می توان ضریب تجهیزات را تک به تک وارد کرد.

۶-۳Site characteristics :

آموزش thermoflow

میزان طول لوله های خواسته شده در این قسمت برای محاسبه افت و هزینه سرمایه گذاری می باشد.

این لوله ها طولانی ترین لوله ها در نیروگاه اند . گزینه اول لوله بخار از بویلر تا توربین هال دومی لوله های اتصال به برج های خنک کن و سومی لوله های تامین آب می باشند.

حجم مخزن تأمین آب برای بویلر نیز بایستی بر حسب ساعت کارکرد بویلر وارد شود.آب ورودی در به نیروگاه ها بایستی در صورت نیاز تصفیه شود . انتخاب سیستم تصفیه آب و نیز خاک محل پروژه برای محاسبات سرمایه گذاری بایستی انجام شود.

ادامه آموزش ترموفلو :

Buildings7-3:

آموزش ترموفلو thermoflow

به منظور محاسبه فضای ساختمانی مورد نیاز برای پروژه بایستی در چهار گزینه موجود بر حسب نیاز تیک زده شود . در ایران توربین گاز،بخار و تصفیه خانه indoors هستند و hrsg در فضای آزاد نصب می گردد.

۴- Gt selection :

ترموفلو

در این مرحله بایستی نوع توربین گاز لازم برای پروژه بایستی از کتابخانه نرم افزار انتخاب گردد . دقت شود که فرکانس توربین به درستی انتخاب شده باشد. کتابخانه نرم افزار تعداد بسیاری از توربین های رایج دنیا را درخود جای داده است ، با انتخاب هر توربین نمودارهای کاری ، فلسفه کنترل ها، شرایط خارج از طراحی و … به نرم افزار معرفی می شود.

تعداد توربین گاز در یک واحد نیروگاه باید وارد گردد ، به عنوان مثال در یک نیروگاه با دو توربین ، دو hrsg و یک توربین بخار تعداد توربین گازی را ۲ قرار می دهیم.

Gt input

این قسمت در دموی مورد استفاده قرار نداشت . انتخاب کمپرسور سوخت ،تزریق آب و بخار ، تنظیم مقدار افت مجاز فیلتر ها، سرمایش و گرمایش در ورودی کمپرسور در این قسمت تنظیم می شود.

Gas turbine main inputs

فیلم آموزش ترموفلو

در زیر قسمت fuel selection، گزینه include fuel compersor قرار دارد که با زدن تیک مربوط به آن در پروژه هایی که نیاز به کمپرسور سوخت داریم می توان تنظیمات مربوط به آن را انجام داد. ولی معمولا نیاز نمی باشد.

پاشش بخار و آب را با زدن تیک مربوط به هریک می توان تنظیم نمود.

افت مربوط به فیلترها در ورودی توربین ونیز افت های خروجی توربین رانیز در اینجا وارد می کنیم .معمول این مقادیر کمتر از ۱۰ میلی بار می باشد. این مقادیر توسط سازنده توربین گاز داده میشود.

Inlet heating and cooling

پی دی اف آموزشی ترموفلو

در این قسمت آموزش ترموفلو مباحث مربوط به سرمایش و گرمایش هوای ورودی به توربین گاز و تنظیمات مربوط به آن قرار دارد . انواع سیستم های سرمایش و تنظیمات مربوط به آن را در اینجا می بینید.

۵- HRSG Inlet

آموزش ترموفلو

شرایط ورودی به hrsg در این شید وارد می گردد. مقدار دما ودبی را میتوان از کاتالوگ توربین بدست آورد. درصد اجزای گاز خروجی نیز به تفکیک بایستی وارد شود.

دانلود ترموفلو و آموزش ترموفلو :

برای دانلود پی دی اف آموزشی(قیمت ارزان تر) و فیلم آموزشی( زبان فارسی) نرم افزار و دانلود خود نرم افزار میتوانید به لینک های زیر مراجعه کنید.

نرم افزار کامل و فول ماژول می باشد. و برای چند نیروگاه، یک دانشگاه، تعداد زیادی شرکت و بسیاری مهندس و دانشجو نصب شده و بر خلاف نرم افزارهای موجود در بازار حالت دمو ندارد و فول می باشد.

دانلود نرم افزار ترموفلو ۱۹

دانلود thermoflow ترموفلو ورژن ۲۱

دانلود پی دی اف آموزش زبان فارسی ترموفلو

دانلود فیلم آموزشی نرم افزار ترموفلو به زبان فارسی

برای خرید، پشتیبانی و مشاوره خرید تماس بگیرید: ۰۹۲۲۰۵۸۷۲۶۹

در صورت خاموش بودن خط به آی دی تلگرام @Ahmad_Ahmadifar پیام دهید پاسخگو هستم.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0